وزیر آموزش و پرورش:

متقاضیان بسیاری درصدد انجام کار اقتصادی روی سامانه “شاد” هستند

0
213

وزیر آموزش و پرورش گفت: متقاضیان بسیاری وجود دارند که می‌خواهند روی شاد کار اقتصادی کنند اما فعلا تنها کارکرد شاد را آموزشی می‌دانیم. تمام کسانی که روی شاد فعال هستند احراز هویت شده اند و لذا از سالم‌ترین محیط‌ها برای کار و فعالیت آموزشی است.

به گزارش بادیجی، وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال‌های غیراخاقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت: فساد که نبوده، به این تعبیر مطرح نکنید. افرادی برخی کانال‌های سرگرمی را ایجاد کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی شاد، آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی‌کنیم.

محســن حاجی میرزایی در حاشیه آیین تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناوران برگزیده که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد در پاسخ به اینکه آیا افزایش پژوهش سراهای دانش آموزی را در دستور کار دارید؟ اظهار کرد: ما در نگاه اول در صدد هســتیم که در تمام مناطق آموزش و پرورش سراســر کشــور پژوهشگاه داشته باشــیم و هدف آرمانی ما این است که هر مدرسه ما یک مدرسه پژوهنده و کارکرد اصلی مدرسه ، پژوهش باشــد که در جهت این هدف برنامه ریزی شده و آن را توسعه خواهیم داد.

وی افزود: برای توسعه پژوهش در آموزش و پرورش در درجه اول نیازمند آن هســتیم که دانش آموزان ما با مفهوم پژوهش آشنا شــوند ، توانایی ازم برای انجام پژوهش را داشته باشــند ، بتوانند اطاعات مورد نیاز را جمع آوری و طبقه بندی کنند و از معلوماتشــان به مجهوات پی ببرند و آســیب شناسی کنند. این مورد جزو قابلیت هایی اســت که در برنامه ریزی درسی ما منظور شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکردی را در سال جاری به صورت آزمایشی پیگیری می کنیم که رویکرد مساله محور در برنامه ریزی درسی برخی پایه های تحصیلی اســت گفت: امر پژوهش در همه مدارس ما هم در قالب برنامه ریزی درســی و هم در قالب فعالیت های فوق برنامه و همراهی با پژوهش سراها با جدیت دنبال می شود.

حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش و پرورش امکان برگزاری امتحان نهایی در ســه پایه تحصیلی متوسطه دوم را در راستای حذف کنکور دارد؟ گفت: مدتی اســت کارشناســان ورزیده ای از وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم تحقیقات در دبیرخانه شــورای عالی انقاب فرهنگی در حال بررسی موضوع هســتند تا بهینه ترین راه را برای برگــزاری کنکور به نحوی کــه با اضطراب کمتــری توام باشــد و توانایی تفکیک و طبقه بندی مناسب تر دانش آموزان را داشته باشد ، انتخاب کنند.

وی ادامــه داد: یکــی از نکاتی که همــکاران ما در برگزاری آزمون ســه سال پیاپی داشــتند این بود که نوعی بازتولید همین کنکور می شود و ممکن است در سال های مختلف استمرار پیدا کند اما در هرصورت ما تابع تصمیم گیری هستیم که در شورای عالی انقاب فرهنگی صــورت می گیرد و به هر نتیجه ای برســند مبنای عمل ما قرار خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال های غیراخاقی و فســادانگیز در شبکه شــاد گفت: فساد که نبوده ، بــه این تعبیر مطرح نکنیــد. افرادی برخی کانال های ســرگرمی را ایجاد کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی شاد ، آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی کنیم.

حاجی میرزایی ادامه داد: متقاضیان بسیاری وجود دارند که می خواهند روی شــاد کار اقتصادی کنند اما فعلا تنها کارکرد شاد را آموزشی می دانیم. تمام کسانی که روی شاد فعال هســتند احراز هویت شــده اند و معلمین ، مدیران و دانش آموزان هستند و از سالم ترین محیط ها برای کار و فعالیت آموزشی است.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شــد ممکن است کســی که یک زمانی به صورت قراردادی با آموزش و پرورش فعالیت داشته به شاد دسترسی داشته و کانالی ایجاد کرده که آن موارد شناسایی شده به سرعت حذف شده اند و همه کسانی که در شاد هستند قابل اعتماد هستند و احراز هویت شده اند.

وزیر آموزش و پرورش درباره بازماندگی از تحصیل در ســال تحصیلی جاری نیز گفت: ما به تمام مدارس ماموریت دادیــم که برای تمــام دانش آموزان اطلس یادگیری داشته باشــند. یعنی تمام دانش آموزان که در ســال های قبل و یا امســال ثبت نام کرده اند باید وضع تحصیلی شان مشخص باشد و اینکه از چه طریق آموزش می بینند.

حاجی میرزایــی افزود: اگر دانش آمــوزی جامانده باشــد حتما پیگیری می کنیم و همــکاران ما موطف هستند با خانواده ارتباط بگیرند. مصمم هستیم امسال دانش آموزی از چرخه آموزش دور نماند. وی با بیان اینکه طی ســال های گذشته بازماندگی هزار نفر مشخص شده ۱۴۰ ت ا از تحصیل حدود ۱۳۰بوده که برای آمــوزش آنها اقدام کــرده ایم گفت : اما مساله برخی ترک تحصیل کرده ها ، عدم دسترسی به آموزش نیست بلکه برخی به دلیل بیماری ، معلولیت ، شرایط اقتصادی و… از مدرسه باز می مانند که جمعی از نهادهای حمایتی را گرد هم آوردیم و کمک می کنیم کسی از تحصیل محروم نماند.

منبع: فناوران

انتهای پیام/